പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ ? വളരെ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 6 സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും.. സന്തോഷവാർത്ത

ജൂലൈ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം, സുപ്രധാന അറിയിപ്പ് എത്തി

പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉടനെ കൊടുത്ത് തീരത്തേക്കും.. അറിയിപ്പ്

കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ഇനി 3200 രൂപ വീതം.. സന്തോഷവാർത്ത

10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈടും ജാമ്യവും ഇല്ലാതെ പണം കിട്ടും

പിഴ തുക വർധിപ്പിക്കും.. എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചോ..!

പാൻകാർഡ് ഉള്ളവർ ഇത് നിർബന്ധമായും അറിയണം..

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി, അടുത്ത ഗഡു ഉടൻ അക്കൗണ്ടിൽ

കേന്ദ്ര സഹായം 3000 രൂപ, സന്തോഷവാർത്ത എത്തി

© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy