പൂജാമുറിയിൽ കണ്ട പാമ്പിനെ ഇവർ ചെയ്തത് കണ്ടോ..!

മൂർഖൻ പാമ്പ് പൂജാമുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ…