റേഷൻ കടയിൽ പോകുന്നവർക്ക് സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്..!

പെൻഷൻ ഉടൻ, മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതറിയണം..!

20500 രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി, സന്തോഷവാർത്ത എത്തി

APL . BPL വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം

60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കായി വീണ്ടും സഹായം, സന്തോഷവാർത്ത

പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞോ..!

സംഭരംഭകർക്കായി സന്തോഷവാർത്ത, ഇനി 20 ലക്ഷം കിട്ടും

പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ, നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ബാങ്കിൽ പോകുന്നവർക്കായി സുപ്രധാന അറിയിപ്പ് എത്തി, അറിയാതെ പോകല്ലേ

സാധാരണക്കാർക്കായി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സന്തോഷവാർത്ത

© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy