പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ‘അമ്മ

കരൾ അലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഒരു കുഞ്ഞിനും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.. പാവം ഈ കുഞ്ഞ്

© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy