ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും.. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ഇഷ്ട്ടപെട്ട നക്ഷത്രക്കാർ