പാമ്പിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടികൂടിയപ്പോൾ…!

ഒരു കൂട്ടം പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുനാലും, കൂടെ ഒരു വലിയ മൂർഖനും