വീടിന്റെ വടക്കു ഭാഗം ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപെട്ടു ധനം കുമിഞ്ഞുകൂടും

വീടിന്റെ വടക്കു ഭാഗം ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപെട്ടു ധനം കുമിഞ്ഞുകൂടും