ഭക്ഷണം വെറുതെ കളയുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകല്ലേ..

ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ..