മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുപോയ ബാലൻ

ആർക്കൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവനെ എടുത്തുവളർത്താനും ആളുകൾ ഉണ്ട്. ജീവന്റെ വിലയറിയുന്നവർ. ഇതുപോലെ ഉള്ളവരെ ആരും അറിയാതെ പോകല്ലേ..

© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy