10 ലക്ഷം ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ വീട് .

10 ലക്ഷം ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ വീട് .
10 ലക്ഷം രൂപക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ വീട് നിർമിക്കാം . ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉള്ള ഈ വീട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപോകുന്നതാണ് . അത്രതയും മനോഹരമായ ഒരു വീട് ആണ് ഇത് . 3 സെന്റിൽ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് . 650 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് വീട് നിക്കുന്നത് . അത്തരത്തിൽ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാനാണ് വിഡി പറയുന്നത് . ഈ പ്ലാനിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക് കാണാവുന്നതാണ് .

 

 

സിറ്റ് ഔട്ട് , ഹാൾ , 2 ബെഡ്‌റൂം ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്രൂം , കിച്ചൻ , എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് പ്ലാൻ വരുന്നത് . ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനിൽ ഉണ്ട് . ടോട്ടൽ 2 ബാത്രൂം ഈ വീടിനു ഉണ്ട് . ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് . ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അതി മനോഹരമായ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നിർമിക്കാവുന്നതാണ് . ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ കാണാനും ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/bTBarbomTtE