വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക .

വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക .
നമ്മൾ കൊപ്ര അറിയാന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നത് . ന്നാൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് . എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ടിപ്സ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു ചുവന്നുള്ളിയും ഇട്ട് ആട്ടി എടുക്കുക . ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് . അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് .

 

 

അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ വളരെ അധികം നാൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് . ചിലർ പച്ച തേങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി എടുക്കാറുണ്ട് . എന്നാൽ അത്രയത്തിൽ ആട്ടി എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയും കേടാകാറുണ്ട് . അതിനാൽ തന്നെ ഈ ടിപ്പ് പച്ച തേങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടി എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം . ലിങ്കിൽ കയറുക . https://youtu.be/WXWVEfCKCgY