ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ മാലാഖമാർ .

ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ മാലാഖമാർ .
നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും വര്ഷമായി ജീവിച്ചിട്ടും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന തുച്ഛമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച നമ്മുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു . നാം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ മാലാഖമാരും , മനുഷ്യ കന്യകമാരും ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് . എന്നാൽ , ഇതിനെ എതിരായും ആളുകൾ പറയുന്നു . എന്നാൽ ഇവരെ പല ആളുകളും നേരിൽ കണ്ടിണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ അവരുടെ പ്രസ്താവനയെ എല്ലാവരും തള്ളി കലയാണ് ചെയ്യുന്നത് . എന്നാൽ , മാലാഖമാരും , മനുഷ്യ കന്യകമാരും ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന പല വീഡിയോകൾ നമുക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാനായി സാധിക്കും .

 

 

എന്നാൽ , ഈ വീഡിയോകൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ മാലാഖമാരും , മനുഷ്യ കന്യകമാരും ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാനാകും . ആ വീഡിയോ കാനഡ നിങ്ങൾക്കും മാലാഖമാരും , മനുഷ്യ കന്യകമാരും ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാം . ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം . വീഡിയോ കാണാനായി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കിൽ കയറുക . https://youtu.be/vTa7Q3oBp4o