രോഗിയോട് ഡോക്ടർ കാണിച്ചത് കണ്ടോ…!

രോഗിയോട് ഡോക്ടർ കാണിച്ചത് കണ്ടോ…! ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനെ പരിശോധിക്കുനന്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇടയിൽ ആ രോഗി ആ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലും മറ്റും ആയി തലോടുന്നത് കാണാം. അതൊക്കെ ഭാര്യയുടെ കാണു വെട്ടിച്ചു ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡോക്ടറും അത് പോലെ തന്നെ രോഗി ആയി വന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവും മുൻ പരിചയവും അത് പോലെ ഉള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടായിരികം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെ അയാൾ ഡോവരുടെ കയ്യിൽ തടവിയിട്ടും ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്.

അതിനു ശേഷം ഡോക്ടറെ ആ രോഗിയെ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള പരിശോധന മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. പിന്നീട് ഒരുപാടു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടു പേരും പരിശോധന മുറിവിട്ടു പുറത്തു വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് രോഗിയുടെ കൂടെ വന്ന ഭാര്യക്ക് സംശയം തോന്നി പരിശോധന മുറിയുടെ കതകു തട്ടി നോക്കി. പിന്നീട് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.