ഈ കുഞ്ഞിനോട് വേണമായിരുന്നോ ഈ ക്രൂരത..!

ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വക ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. ഇത്തരക്കാരെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരും കാണാതെ പോകരുത് ഇത്തരക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ.. വീഡിയോ