മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ക്ഷേമപെൻഷൻ, മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം വന്നു

മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ക്ഷേമപെൻഷൻ, മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം വന്നു. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്നീ മൂന്നു മാസങ്ങളിലെയും…

ആധാർകാർഡ് പ്രധാന അറിയിപ്പ് 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ എല്ലാവരും പുതുക്കണം…!

ആധാർകാർഡ് പ്രധാന അറിയിപ്പ് 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ എല്ലാവരും പുതുക്കണം...! ഏറ്റവും പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന രേഖകളിൽ ഒന്നായി…

ക്ഷേമപെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാന അറിയിപ്പ്മാർച്ച്‌ പെൻഷൻ 1600 ആദ്യ ഘട്ട വിതരണം

ക്ഷേമപെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാന അറിയിപ്പ്മാർച്ച്‌ പെൻഷൻ 1600 ആദ്യ ഘട്ട വിതരണം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ…

ഭൂമിയും പാർപ്പിടവും ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൈഫ് പദ്ധതി 3 സെന്റ് ഭൂമി…

ഭൂമിയും പാർപ്പിടവും ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൈഫ് പദ്ധതി 3 സെന്റ് ഭൂമി വീട്...! സംസ്ഥാനത്ത ഭൂ രഹിതർ ആയ ഭാവന…