റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കാലിൽ കടിച്ച് അണലി..!

ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ച സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..!

Comments are closed.