ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്..! ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ

ഒരു കുഞ്ഞിനും ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഗതി വരുത്തരുതേ ദൈവമേ, പാവം കുഞ്ഞിനെ കുപ്പയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ‘അമ്മ

Comments are closed.