പശുവിന്റെ മുഖ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…!

വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ നിരവധി ജീവികളെയാണ് ഓരോ ദിവസവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഇതാ പശുവിന്റെ മുക സാദൃശ്യവും മറ്റേതോ ജീവിയുടെ ശരീര പ്രകൃതിയും ഉള്ള ഒരു ജീവിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഐതിഹ്ത്തരത്തിൽ അല്ബഹകരമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായാണ്. വിചിത്രത്ത ഒരുപാട് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്., ഈ ജീവിയുടെ ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ജീവിയുടെ പേര് അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യുക..