ബാഗിനുള്ളിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞ്

ഒരു കുഞ്ഞിനും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാത്രികട്ടെ.. ആർക്കും വേണ്ടാതെ ബാഗിനുള്ളിലാക്കി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ.. കരൾ അലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച..