ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും.. 500 രൂപ നോട്ടുകൾ കയ്യിലുള്ളവർ സൂക്ഷിച്ചോ..

500 രൂപ നോട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്..

Comments are closed.