വീട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഒരിക്കലും കേടാകില്ല . ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക .

വീട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഒരിക്കലും കേടാകില്ല . ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക .
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ . നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അധികം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് . ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് . എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ചില വഴികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു ചുവന്നുള്ളിയും ഇട്ട് ആട്ടി എടുക്കുക .

 

 

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് . അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് . അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ വളരെ അധികം ദിവസം ഇരിക്കുന്നതാണ് . പച്ച തേങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടി എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയും കേടാകാറുണ്ട് . അതിനാൽ തന്നെ ഈ ടിപ്പ് പച്ച തേങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടി എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം . ലിങ്കിൽ കയറുക . https://youtu.be/WXWVEfCKCgY

Comments are closed.